KIVONAT

 1. Ez a dokumentum a “Pénzmosás megelőzési - és Ügyfél-azonosítási Szabályzat” (a továbbiakban: “AML” Szabályzat) a Shinrai Kft. (a továbbiakban: MrCoin vagy MrCoin.eu) által készített és alkalmazott szabályzat kivonata.
 2. A teljes Pénzmosás megelőzési - és Ügyfél-azonosítási Szabályzat itt érhető el.
 3. Minden, ezzel a szabályzattal kapcsolatban felmerülő kérdéssel kérjük fordulj Társaságunkhoz.
 4. A MrCoin, mint a virtuális fizetőeszközök és rendeleti pénzek közötti átváltási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/849 IRÁNYELVE, és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) alapján kötelezett szolgáltatónak minősül, ennek megfelelően vonatkoznak rá a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról rendelkező hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések.
 5. A Pmt. hatálya kiterjed arra, aki Magyarország területén vagy az Európai Unió más tagállamában vagy harmadik országban rendelkezik székhellyel, és Magyarországon létesített tartós, üzleti egysége révén - ideértve a fióktelepet is - az ügyfelek számára állandó belföldi jelenlét formájában közvetlenül kínál meghatározott szolgáltatást Magyarországon, ezáltal MrCoin tevékenységére is.
 6. A Szabályzat hatálya kiterjed a MrCoin szolgáltatásait igénybevevő valamennyi természetes és jogi személyre, továbbá a MrCoin valamennyi képviselőjére, alkalmazottjára, foglalkoztatottjára és a jelen szabályzatban meghatározott kötelezettségeinek teljesítésére igénybevett megbízottjára, meghatalmazottjára valamint együttműködő partnerére, akivel a MrCoin kapcsolatba kerül üzleti tevékenység kapcsán.
 7. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását szolgáló tevékenységekre, az ügyfelek kockázati besorolására, átvilágítására és monitorozására, a gyanús pénzügyi műveletek bejelentésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok végrehajtására, az ügyletek felfüggesztésére, továbbá a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtására.
 8. A MrCoin-nak ezzel az AML Szabályzattal nemcsak az célja, hogy megfeleljen a jelenleg hatályos jogszabályi előírásoknak és követelményeknek, hanem hogy kifejezze azt, hogy nagyon komolyan fel fog lépni az általa nyújtott szolgáltatások törvénytelen igénybevételének bármely formája ellen.
 9. A pénzmosás során az abban résztvevők a bűncselekményből származó jövedelmeket törvényes eredetű jövedelemként kívánják feltüntetni. A MrCoin nem tűri el egyetlen ügyfelével szemben sem azt, ha valaki ilyen szándékkal kíván visszaélni a MrCoin által nyújtott szolgáltatásokkal.
 10. Abban az esetben ha a MrCoin bármely ügyfele vonatkozásában felmerülne annak a gyanúja, hogy pénzmosás céljából élnek vissza a MrCoin által nyújtott szolgáltatásokkal, a MrCoin fenntartja magának a jogot, hogy a belső vizsgálat lezárultáig felfügessze az elszámolás alatt lévő tranzakciókat. A MrCoin fenntartja magának továbbá azt a jogot, hogy az adott ügyfele tudtán kívül és tájékoztatása nélkül tegyen bejelentést a rendőrségnél, vagy az illetékes hatóságnál a gyanús tevékenységgel kapcsolatban.
 11. Összhangban a vonatkozó jelenlegi legmegfelelőbb gyakorlati iránymutatásokkal, a MrCoin
  • kijelölte azt a személyt, aki a pénzmosással kapcsolatos hatósági bejelentésekért felelős,
  • kockázat alapú megközelítést alakított ki az üzletmenettel kapcsolatos pénzmosási kockázatok felmérésére és azok kezelésére,
  • kockázat alapú ügyfél-átvilágítási folyamatokat alakított ki és működtet, továbbá az “ismerd meg az ügyfeled” (KYC) alapelvvel összhangban szerzi be a személyazonosság és a lakcím igazolásához szükséges dokumentumokat. A magasabb kockázatot megtestesítő ügyfelek esetében – amelynek meghatározása a MrCoin kizárólagos hatáskörébe tartozik - fokozott ügyfél-átvilágításra kerül sor.
  • kockázat alapú rendszereket és eljárási folyamatokat alakított ki és működtet annak érdekében, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje az ügyfelek tevékenységét,
  • rendelkezik a gyanús tevékenységek, megjelöléséhez és bejelentéséhez szükséges folyamatokkal.
 12. Bármely ügyfél tranzakciója felfüggeszthető abban az esetben, ha a MrCoin részéről gyanú merül fel az ügyfél megtévesztő, csalárd, vagy bármely a pénzmosással összefüggésbe hozható tevékenységről.
 13. Az AML Szabályzat részeként biztosítjuk, hogy bármely ügyfél, aki elfogadta, hogy a szolgáltatásunkat igénybe veszi, egyúttal ahhoz is hozzájárult, hogy - ilyen irányú kérésünk esetén - rendelkezésünkre bocsátja a személyazonossága és/vagy a lakcíme igazolásához szükséges dokumentumok mindegyik oldalának nagy felbontású (300 DPI) színes szkennelt vagy fénymásolt másolatát, beleértve, de nem korlátozva az alábbiakra:
  • A személyazonosság igazolására alkalmas dokumentumok:
   • Az EU országaiban kiállított érvényes útlevél, vagy az EU-n kívül kiállított érvényes útlevél
   • Érvényes személyi igazolvány mindkét oldala
   • Érvényes vezetői engedély mindkét oldala
  • A lakcím igazolására alkalmas dokumentumok:
   • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (Lakcímkártya)
   • A lakcímre vonatkozó közüzemi számla — gázszámla, villanyszámla, vezetékes telefon számla
   • A lakcímet tartalmazó bankszámla-kivonat
 14. Annak érdekében, hogy egyaránt megfeleljünk a Pmt. és a saját kockázatkezelési előírásainknak, a Pmt. előírásoknak megfelelő ügyfél-átvilágítás elvégzésére az üzleti kapcsolat létesítésekor, illetve bármely ügyleti megbízás benyújtásakor (megrendelés) - összeghatártól függetlenül - annak teljesítését megelőzően kerül sor.
  Meglévő - a Pénzmosási törvény szerint még be nem azonosított - ügyfeleink a 2021. március 23. napjától bevezetett új azonosítási rendszer (KYC rendszer) szerinti azonosítására akkor kerül sor, amennyiben az új megrendeléssel az adott ügyfél megrendeléseinek együttes összege eléri vagy meghaladja a korábbi azonosítási szintek közül a következő szintet.


  TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNEK (MAGÁNSZEMÉLYEKNEK:

  (1) kapcsolatfelvételre alkalmas mobiltelefonszám
  (2) kapcsolatfelvételre alkalmas e-mail cím
  (3) teljes név
  (4) bankszámlaszám
  nagy felbontású fotó a következőről:
  (5) Fénykép rólad, ahogy kezedben tartod a személyi igazolványodat és egy papírra kézzel írt szöveget:
  "Alulírott [név] kriptopénzt szeretnék váltani a MRCOIN.EU-nál [aláírás]"
  (6) Az ügyfél a Pmt. szerint kötelezően rögzítendő valamennyi adatot a Szabályzat 1. és 2. számú melléklete szerint elvárt adattartalommal köteles megadni a Szolgáltató részére.
  "Szükséges az ügyfél alábbi okmányainak személyesen vagy auditált elektronikus hírközlő eszköz alkalmazása útján történő bemutatása, és másolatának rendelkezésre bocsátása:

  MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, ez utóbbit abban az esetben, ha a lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található;

  KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁR természetes személy úti okmánya vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya, magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolványa, amennyiben lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található.

  Tényleges tulajdonosi nyilatkozat (Szabályzat melléklete szerinti nyomtatványon), amennyiben nem saját nevében jár el.

  Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői nyilatkozata (Szabályzat melléklete szerinti nyomtatványon)

  Forrásigazolás a váltási tranzakcióhoz felhasznált pénzeszközök forrásáról, amennyiben az egy ügyfél 12 hónapra összesített megrendeléseinek összege eléri vagy meghaladja a 100.000 EUR összeget"

  NEM TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNEK (CÉGEKNEK):

  (1) kapcsolatfelvételre alkalmas mobiltelefonszám
  (2) kapcsolatfelvételre alkalmas e-mail cím
  (3) teljes név
  (4) bankszámlaszám
  nagy felbontású fotó a következőről:
  (5) Fénykép rólad, ahogy kezedben tartod a személyi igazolványodat és egy papírra kézzel írt szöveget:
  "Alulírott [név] kriptopénzt szeretnék váltani a [cég] nevében a MRCOIN.EU-nál [aláírás]"

  (6) Az ügyfél a Pmt. szerint kötelezően rögzítendő valamennyi adatot a Szabályzat 1. és 2. számú melléklete szerint elvárt adattartalommal köteles megadni a Szolgáltató részére.
  "Szükséges az ügyfél nevében vagy megbízása alapján eljáró természetes személy alábbi okmányainak személyesen vagy auditált elektronikus hírközlő eszköz alkalmazása útján történő bemutatása és másolatának rendelkezésre bocsátása:

  MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, ez utóbbit abban az esetben, ha a lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található;

  KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁR természetes személy úti okmánya vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya, magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolványa, amennyiben lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található.

  Jogi személy ügyfél esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy személyazonosságának igazoló ellenőrzése érdekében megkövetelt okiratának bemutatásán túl benyújtani szükséges az azt igazoló – 30 napnál nem régebbi – okiratot, hogy
  a céget a cégbíróság nyilvántartásba vette, vagy a cég a bejegyzési kérelmét benyújtotta;
  egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése megtörtént vagy az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételre került;
  belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, azt az okiratot, amely igazolja, hogy a nyilvántartásba vétel megtörtént;
  külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén azt, amely igazolja, hogy a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;
  továbbá, ha a cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtása még nem történt meg, a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet társasági szerződésének (alapító okiratának, alapszabályának) benyújtása szükséges.

  Ez utóbbi esetben a szervezet köteles a cégbejegyzés, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel megtörténtét követő 30 napon belül okirattal igazolni, hogy a cégbejegyzés vagy nyilvántartásba vétel megtörtént.
  Tényleges tulajdonosi nyilatkozat (Szabályzat melléklete szerinti nyomtatványon)
  Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői nyilatkozata (Szabályzat melléklete szerinti nyomtatványon)
  Forrásigazolás a váltási tranzakcióhoz felhasznált pénzeszközök forrásáról, amennyiben az egy ügyfél 12 hónapra összesített megrendeléseinek összege eléri vagy meghaladja a 100.000 EUR összeget"


  Az ATM terminálokon indított tranzakciók esetében az alábbi szinteket alkalmazzuk:

  1. szint

  Tranzakciónkénti limit Napi limit
  crypto: 0 €-tól 25 €-ig crypto: 0 €-tól 160 €-ig
  fiat: 0 €-tól 25 €-ig fiat: 0 €-tól 160 €-ig
  fiat: 0 Ft-tól 10 000 Ft-ig fiat: 0 Ft-tól 60 000 Ft-ig
  Azonosítási követelmény
  Nincs követelmény

  2. szint

  Napi limit Havi limit Mindenkori limit
  crypto: 800 €-ig crypto: 4000 €-ig crypto: 12000 €-ig
  fiat: 800 €-ig fiat: 4000 €-ig fiat: 12 000 €-ig
  fiat: 300 000 Ft-ig fiat: 1 500 000 Ft-ig fiat: 4 500 000 Ft-ig
  Azonosítási követelmény
  (1) kapcsolatfelvételre alkalmas mobil telefonszám

  3. szint

  Tranzakciónkénti limit Mindenkori limit
  crypto: 4000 €-ig crypto: 12000 €-ig
  fiat: 4000 €-ig crypto: 12000 €-ig
  fiat: 1 500 000 Ft-ig fiat: 4 500 000 Ft-ig
  Azonosítási követelmény
  (1) kapcsolatfelvételre alkalmas mobil telefonszám (2) az ügyfél - állam által - kibocsátott, fényképes személyazonosításra alkalmas dokumentuma elülső oldalának ATM által készített fénykép-másolata (3) ATM által készített arckép (amennyiben a készülék erre alkalmas)

  4. szint

  Mindenkori limit
  crypto: 12 000 €-tól
  fiat: 4 500 000 Ft-tól

  TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ESETÉN:

  1. Az ügyfél a Pmt. szerint kötelezően rögzítendő valamennyi adatot a Szabályzat 1. és 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon, az ott elvárt adattartalommal köteles megadni a Szolgáltató részére.
  2. Az alábbi okmányok személyesen vagy auditált hírközlő eszköz alkalmazása útján történő bemutatása, és másolatának rendelkezésre bocsátása:
   • MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, ez utóbbit abban az esetben, ha a lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található;
   • KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁR természetes személy úti okmánya vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya, magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolványa, amennyiben lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található.
   • Tényleges tulajdonosi nyilatkozat (Szabályzat melléklete szerinti nyomtatványon), amennyiben nem saját nevében jár el.
   • Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői nyilatkozata (Szabályzat melléklete szerinti nyomtatványon)
   • Forrásigazolás a váltási tranzakcióhoz felhasznált pénzeszközök forrásáról, amennyiben az egy ügyfél összesített megrendeléseinek összege eléri vagy meghaladja a 100.000 EUR összeget

  NEM TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ESETÉN:

  1. Az ügyfél a Pmt. szerint kötelezően rögzítendő valamennyi adatot a jelen szabályzat 1. és 2. számú melléklete szerinti nyomtatványokon az ott elvárt adattartalommal köteles megadni a Szolgáltató részére.
  2. Az ügyfél nevében vagy megbízása alapján eljáró természetes személy alábbi okmányainak személyesen vagy auditált hírközlő eszköz alkalmazása útján történő bemutatása és másolatának rendelkezésre bocsátása:
   • MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, ez utóbbit abban az esetben, ha a lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található;
   • KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁR természetes személy úti okmánya vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya, magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolványa, amennyiben lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található.
  3. Jogi személy ügyfél esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy személyazonosságának igazoló ellenőrzése érdekében megkövetelt okiratának bemutatásán túl benyújtani szükséges az azt igazoló – 30 napnál nem régebbi – okiratot, hogy
   • a céget a cégbíróság nyilvántartásba vette, vagy a cég a bejegyzési kérelmét benyújtotta;
   • egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése megtörtént vagy az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételre került;
   • belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, azt az okiratot, amely igazolja, hogy a nyilvántartásba vétel megtörtént;
   • külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén azt, amely igazolja, hogy a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;
   • továbbá, ha a cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtása még nem történt meg, a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet társasági szerződésének (alapító okiratának, alapszabályának) benyújtása szükséges.
   Ez utóbbi esetben a szervezet köteles a cégbejegyzés, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel megtörténtét követő 30 napon belül okirattal igazolni, hogy a cégbejegyzés vagy nyilvántartásba vétel megtörtént.
   • Tényleges tulajdonosi nyilatkozat (Szabályzat melléklete szerinti nyomtatványon)
   • Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői nyilatkozata Szabályzat melléklete szerinti nyomtatványon)
   • Forrásigazolás a váltási tranzakcióhoz felhasznált pénzeszközök forrásáról, amennyiben az egy ügyfél összesített megrendeléseinek összege eléri vagy meghaladja a 100.000 EUR összeget

 15. A számunkra megküldendő dokumentum-másolatoknak jó minőségű, színes nagy felbontású másolatoknak kell lenniük. Ha több oldala van a dokumentumnak, akkor mindegyik oldalát el kell küldeni. Ellenkező esetben fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a megküldött dokumentum-másolatokat nem fogadjuk el.
 16. Fenntartjuk magunknak a jogot arra is, hogy az ügyfél személyazonosságának igazolásához bármikor további dokumentumokat kérjünk, illetve, hogy olyan további információkat igényeljünk, ami ahhoz szükséges, hogy megfeleljünk a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos előírásoknak.