KIVONAT

 1. Ez a dokumentum a “Pénzmosás megelőzési - és Ügyfél-azonosítási Szabályzat” (a továbbiakban: “AML” Szabályzat) a MrCoin Ltd. és a Shinrai Kft. (a továbbiakban együtt: MrCoin) által készített és alkalmazott szabályzat kivonata.
 2. A teljes Pénzmosás megelőzési - és Ügyfél-azonosítási Szabályzat itt érhető el.
 3. Minden, ezzel a szabályzattal kapcsolatban felmerülő kérdéssel kérjük forduljon a Selachii Ügyvédi Irodához (96 Kensington High Street, London, W8 4SG).
 4. A MrCoin, mint a virtuális fizetőeszközök és rendeleti pénzek közötti átváltási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/849 IRÁNYELVE, és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) alapján kötelezett szolgáltatónak minősül, ennek megfelelően vonatkoznak rá a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról rendelkező hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések.
 5. A MrCoin Ltd. az Egyesült Királyság joga szerint bejegyzett gazdasági társaság, cégjegyzékszámunk 08994240, székhelyünk c/o Selachii LLP, 96 Kensington High Street, London, W8 4SG. Az Egyesült Királyság gazdasági társaságokat nyilvántartó hatósága, a Companies House szabályozza tevékenységét.
 6. Tevékenységünket Magyarországon a MrCoin Ltd. Kereskedelmi Képviselete (1118 Budapest, Rétköz utca 5.) útján folytatja, továbbá együttműködési megállapodást kötöttünk a szintén magyarországi bejegyzésű Shinrai Kft-vel (1025 Budapest, Vérhalom utca 40.) annak érdekében, hogy ez a társaság a szolgáltatásunkkal kapcsolatban üzemeltetési, közvetítői és ügyfélszolgálati feladatokat lásson el.
 7. A Pmt. hatálya kiterjed arra, aki Magyarország területén vagy az Európai Unió más tagállamában vagy harmadik országban rendelkezik székhellyel, és Magyarországon létesített tartós, üzleti egysége révén - ideértve a fióktelepet is - az ügyfelek számára állandó belföldi jelenlét formájában közvetlenül kínál meghatározott szolgáltatást Magyarországon, ezáltal MrCoin tevékenységére is.
 8. A Szabályzat hatálya kiterjed a MrCoin szolgáltatásait igénybevevő valamennyi természetes és jogi személyre, továbbá a MrCoin valamennyi képviselőjére, alkalmazottjára, foglalkoztatottjára és a jelen szabályzatban meghatározott kötelezettségeinek teljesítésére igénybevett megbízottjára, meghatalmazottjára valamint együttműködő partnerére, akivel a MrCoin kapcsolatba kerül üzleti tevékenység kapcsán.
 9. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását szolgáló tevékenységekre, az ügyfelek kockázati besorolására, átvilágítására és monitorozására, a gyanús pénzügyi műveletek bejelentésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok végrehajtására, az ügyletek felfüggesztésére, továbbá a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtására.
 10. A MrCoin-nak ezzel az AML Szabályzattal nemcsak az célja, hogy megfeleljen a jelenleg hatályos jogszabályi előírásoknak és követelményeknek, hanem hogy kifejezze azt, hogy nagyon komolyan fel fog lépni az általa nyújtott szolgáltatások törvénytelen igénybevételének bármely formája ellen.
 11. A pénzmosás során az abban résztvevők a bűncselekményből származó jövedelmeket törvényes eredetű jövedelemként kívánják feltüntetni. A MrCoin nem tűri el egyetlen ügyfelével szemben sem azt, ha valaki ilyen szándékkal kíván visszaélni a MrCoin által nyújtott szolgáltatásokkal.
 12. Abban az esetben ha a MrCoin bármely ügyfele vonatkozásában felmerülne annak a gyanúja, hogy pénzmosás céljából élnek vissza a MrCoin által nyújtott szolgáltatásokkal, a MrCoin fenntartja magának a jogot, hogy a belső vizsgálat lezárultáig felfügessze az elszámolás alatt lévő tranzakciókat. A MrCoin fenntartja magának továbbá azt a jogot, hogy az adott ügyfele tudtán kívül és tájékoztatása nélkül tegyen bejelentést a rendőrségnél, vagy az illetékes hatóságnál a gyanús tevékenységgel kapcsolatban.
 13. Összhangban a vonatkozó jelenlegi legmegfelelőbb gyakorlati iránymutatásokkal, a MrCoin
  • kijelölte azt a személyt, aki a pénzmosással kapcsolatos hatósági bejelentésekért felelős,
  • kockázat alapú megközelítést alakított ki az üzletmenettel kapcsolatos pénzmosási kockázatok felmérésére és azok kezelésére,
  • kockázat alapú ügyfél-átvilágítási folyamatokat alakított ki és működtet, továbbá az “ismerd meg az ügyfeled” (KYC) alapelvvel összhangban szerzi be a személyazonosság és a lakcím igazolásához szükséges dokumentumokat. A magasabb kockázatot megtestesítő ügyfelek esetében – amelynek meghatározása a MrCoin kizárólagos hatáskörébe tartozik - fokozott ügyfél-átvilágításra kerül sor.
  • kockázat alapú rendszereket és eljárási folyamatokat alakított ki és működtet annak érdekében, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje az ügyfelek tevékenységét,
  • rendelkezik a gyanús tevékenységek, megjelöléséhez és bejelentéséhez szükséges folyamatokkal.
 14. Bármely ügyfél tranzakciója felfüggeszthető abban az esetben, ha a MrCoin részéről gyanú merül fel az ügyfél megtévesztő, csalárd, vagy bármely a pénzmosással összefüggésbe hozható tevékenységről.
 15. Az AML Szabályzat részeként biztosítjuk, hogy bármely ügyfél, aki elfogadta, hogy a szolgáltatásunkat igénybe veszi, egyúttal ahhoz is hozzájárult, hogy - ilyen irányú kérésünk esetén - rendelkezésünkre bocsátja a személyazonossága és/vagy a lakcíme igazolásához szükséges dokumentumok mindegyik oldalának nagy felbontású (300 DPI) színes szkennelt vagy fénymásolt másolatát, beleértve, de nem korlátozva az alábbiakra:
  • A személyazonosság igazolására alkalmas dokumentumok:
   • Az EU országaiban kiállított érvényes útlevél, vagy az EU-n kívül kiállított érvényes útlevél
   • Érvényes személyi igazolvány mindkét oldala
   • Érvényes vezetői engedély mindkét oldala
  • A lakcím igazolására alkalmas dokumentumok:
   • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (Lakcímkártya)
   • A lakcímre vonatkozó közüzemi számla — gázszámla, villanyszámla, vezetékes telefon számla
   • A lakcímet tartalmazó bankszámla-kivonat
 16. Annak érdekében, hogy egyaránt megfeleljünk a Pmt. és a saját kockázatkezelési előírásainknak, az ügyfél-átvilágítás elvégzésére nem kizárólag az üzleti kapcsolat létesítésekor, illetve a négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor (az egymással ténylegesen összefüggő több ügyleti megbízás együttes értékét is figyelembe kell venni) kerül sor.
  A Weboldalon leadott rendelések esetében az azonosítás különböző szintjeit alkalmazzuk a tranzakciók volumenének figyelembevételével az alábbi táblázat szerint: (“crypto” alatt a különféle digitális kripto devizákat (pl. Bitcoin, stb.), míg “fiat” alatt a hagyományos devizákat (pl. HUF, EUR, USD, stb.) értjük):

  1. szint

  Napi limit Havi limit
  crypto: 0 €-tól 160 €-ig crypto: 0 €-tól 800 €-ig
  fiat: 0 €-tól 160 €-ig fiat: 0 €-tól 800 €-ig
  fiat: 0 Ft-tól 60 000 Ft-ig fiat: 0 Ft-tól 300 000 Ft-ig
  Azonosítási követelmény
  1. kapcsolatfelvételre alkalmas mobil telefonszám
  2. kapcsolatfelvételre alkalmas e-mail cím
  3. teljes név
  4. bankszámlaszám

  2. szint

  Napi limit Havi limit
  crypto: 800 €-ig crypto: 4000 €-ig
  fiat: 800 €-ig fiat: 4000 €-ig
  fiat: 300 000 Ft-ig fiat: 1 500 000 Ft-ig

  Azonosítási követelmény

  MAGÁNSZEMÉLYEKNEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓKNAK:
  1. szint +
  nagy felbontású fotó a következőről:
  (1) az ügyfél bankkártyájáról készült fénykép, amelyen látható az ügyfél teljes neve úgy hogy a bankkártya száma és az érvényességi dátum le van takarva
  (2) papírra kézzel írt szöveg: "Alulírott [név] kriptopénzt szeretnék váltani a MRCOIN.EU-nál [aláírás]"
  Példa fotó magánszemélyeknek

  CÉGEKNEK ÉS TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK:
  1. szint +
  nagy felbontású fotó a következőről:
  (1) az ügyfél bankkártyájáról készült fénykép, amelyen látható a teljes neve és a cég neve úgy hogy a bankkártya száma és az érvényességi dátum le van takarva
  (2) papírra kézzel írt szöveg: "Alulírott [név] kriptopénzt szeretnék váltani a [cég név] nevében a MRCOIN.EU-nál [aláírás]"
  Példa fotó cégeknek

  3. szint

  Éves limit
  crypto: 12000 €-ig
  fiat: 12 000 €-ig
  fiat: 4 500 000 Ft-ig

  MAGÁNSZEMÉLYEKNEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓKNAK:

  2. szint +
  (1) az ügyfél - állam által - kibocsátott, fényképes személyazonosításra alkalmas dokumentuma mindegyik oldalának nagy felbontású szkennelt másolata
  (2) az ügyfél lakcím igazolására alkalmas dokumentum lakcímet tartalmazó oldalának nagy felbontású szkennelt másolata


  CÉGEKNEK ÉS TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK:

  (1) cég képviselőjének az állam által kibocsátott, fényképes személyazonosításra alkalmas dokumentumának mindkét oldalának nagy felbontású szkennelt másolata
  (2) cég képviselő lakcím igazolására alkalmas dokumentuma lakcímet tartalmazó oldalának nagy felbontású szkennelt másolata
  (3) 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy frissen bejegyzett cég esetén bejegyzésről szóló végzést (.es3 formátumban)
  (4) külföldi cég esetén: Határozat, amelyben a cég tulajdonosai/tagjai rendelkeznek arról, hogy a cég képviselője a cég érdekében kriptovalutát válthat a MrCoin-nál
  (5) Tényleges tulajdonosi nyilatkozat (Szabályzat melléklete szerinti nyomtatványon)
  (6) Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői nyilatkozata (Szabályzat melléklete szerinti nyomtatványon)

  4. szint

  Napi limit Havi limit Éves limit
  crypto: 12 000 €-tól crypto: 12 000 €-tól crypto: 12 000 €-tól
  fiat: from HUF 4,500,000 fiat: from HUF 4,500,000 fiat: from HUF 4,500,000

  TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ESETÉN:

  1. Az ügyfél a Pmt. szerint kötelezően rögzítendő valamennyi adatot a Szabályzat 1. és 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon, az ott elvárt adattartalommal köteles megadni a Szolgáltató részére.
  2. Az alábbi okmányok személyesen vagy auditált hírközlő eszköz alkalmazása útján történő bemutatása, és másolatának rendelkezésre bocsátása:
   • MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, ez utóbbit abban az esetben, ha a lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található;
   • KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁR természetes személy úti okmánya vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya, magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolványa, amennyiben lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található.
   • Tényleges tulajdonosi nyilatkozat (Szabályzat melléklete szerinti nyomtatványon), amennyiben nem saját nevében jár el.
   • Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői nyilatkozata (Szabályzat melléklete szerinti nyomtatványon)

  NEM TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ESETÉN:

  1. Az ügyfél a Pmt. szerint kötelezően rögzítendő valamennyi adatot a jelen szabályzat 1. és 2. számú melléklete szerinti nyomtatványokon az ott elvárt adattartalommal köteles megadni a Szolgáltató részére.
  2. Az ügyfél nevében vagy megbízása alapján eljáró természetes személy alábbi okmányainak személyesen vagy auditált hírközlő eszköz alkalmazása útján történő bemutatása és másolatának rendelkezésre bocsátása:
   1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, ez utóbbit abban az esetben, ha a lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található;
   2. KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁR természetes személy úti okmánya vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya, magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolványa, amennyiben lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található.
  3. Jogi személy ügyfél esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy személyazonosságának igazoló ellenőrzése érdekében megkövetelt okiratának bemutatásán túl benyújtani szükséges az azt igazoló – 30 napnál nem régebbi – okiratot, hogy
   • a céget a cégbíróság nyilvántartásba vette, vagy a cég a bejegyzési kérelmét benyújtotta;
   • egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése megtörtént vagy az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételre került;
   • belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, azt az okiratot, amely igazolja, hogy a nyilvántartásba vétel megtörtént;
   • külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén azt, amely igazolja, hogy a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;
   • továbbá, ha a cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtása még nem történt meg, a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet társasági szerződésének (alapító okiratának, alapszabályának) benyújtása szükséges.
   Ez utóbbi esetben a szervezet köteles a cégbejegyzés, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel megtörténtét követő 30 napon belül okirattal igazolni, hogy a cégbejegyzés vagy nyilvántartásba vétel megtörtént.
   • Tényleges tulajdonosi nyilatkozat (Szabályzat melléklete szerinti nyomtatványon)
   • Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői nyilatkozata Szabályzat melléklete szerinti nyomtatványon)

  Az ATM terminálokon indított tranzakciók esetében az alábbi szinteket alkalmazzuk:

  1. szint

  Tranzakciónkénti limit Napi limit
  crypto: 0 €-tól 25 €-ig crypto: 0 €-tól 160 €-ig
  fiat: 0 €-tól 25 €-ig fiat: 0 €-tól 160 €-ig
  fiat: 0 Ft-tól 10 000 Ft-ig fiat: 0 Ft-tól 60 000 Ft-ig
  Azonosítási követelmény
  Nincs követelmény

  2. szint

  Napi limit Havi limit Mindenkori limit
  crypto: 800 €-ig crypto: 4000 €-ig crypto: 12000 €-ig
  fiat: 800 €-ig fiat: 4000 €-ig fiat: 12 000 €-ig
  fiat: 300 000 Ft-ig fiat: 1 500 000 Ft-ig fiat: 4 500 000 Ft-ig
  Azonosítási követelmény
  (1) kapcsolatfelvételre alkalmas mobil telefonszám

  3. szint

  Tranzakciónkénti limit Mindenkori limit
  crypto: 4000 €-ig crypto: 12000 €-ig
  fiat: 4000 €-ig crypto: 12000 €-ig
  fiat: 1 500 000 Ft-ig fiat: 4 500 000 Ft-ig
  Azonosítási követelmény
  (1) kapcsolatfelvételre alkalmas mobil telefonszám (2) az ügyfél - állam által - kibocsátott, fényképes személyazonosításra alkalmas dokumentuma elülső oldalának ATM által készített fénykép-másolata (3) ATM által készített arckép (amennyiben a készülék erre alkalmas)

  4. szint

  Mindenkori limit
  crypto: 12 000 €-tól
  fiat: 4 500 000 Ft-tól

  TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ESETÉN:

  1. Az ügyfél a Pmt. szerint kötelezően rögzítendő valamennyi adatot a Szabályzat 1. és 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon, az ott elvárt adattartalommal köteles megadni a Szolgáltató részére.
  2. Az alábbi okmányok személyesen vagy auditált hírközlő eszköz alkalmazása útján történő bemutatása, és másolatának rendelkezésre bocsátása:
   • MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, ez utóbbit abban az esetben, ha a lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található;
   • KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁR természetes személy úti okmánya vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya, magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolványa, amennyiben lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található.
   • Tényleges tulajdonosi nyilatkozat (Szabályzat melléklete szerinti nyomtatványon), amennyiben nem saját nevében jár el.
   • Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői nyilatkozata (Szabályzat melléklete szerinti nyomtatványon)

  NEM TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ESETÉN:

  1. Az ügyfél a Pmt. szerint kötelezően rögzítendő valamennyi adatot a jelen szabályzat 1. és 2. számú melléklete szerinti nyomtatványokon az ott elvárt adattartalommal köteles megadni a Szolgáltató részére.
  2. Az ügyfél nevében vagy megbízása alapján eljáró természetes személy alábbi okmányainak személyesen vagy auditált hírközlő eszköz alkalmazása útján történő bemutatása és másolatának rendelkezésre bocsátása:
   • MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, ez utóbbit abban az esetben, ha a lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található;
   • KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁR természetes személy úti okmánya vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya, magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolványa, amennyiben lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található.
  3. Jogi személy ügyfél esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy személyazonosságának igazoló ellenőrzése érdekében megkövetelt okiratának bemutatásán túl benyújtani szükséges az azt igazoló – 30 napnál nem régebbi – okiratot, hogy
   • a céget a cégbíróság nyilvántartásba vette, vagy a cég a bejegyzési kérelmét benyújtotta;
   • egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése megtörtént vagy az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételre került;
   • belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, azt az okiratot, amely igazolja, hogy a nyilvántartásba vétel megtörtént;
   • külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén azt, amely igazolja, hogy a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;
   • továbbá, ha a cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtása még nem történt meg, a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet társasági szerződésének (alapító okiratának, alapszabályának) benyújtása szükséges.
   Ez utóbbi esetben a szervezet köteles a cégbejegyzés, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel megtörténtét követő 30 napon belül okirattal igazolni, hogy a cégbejegyzés vagy nyilvántartásba vétel megtörtént.
   • Tényleges tulajdonosi nyilatkozat (Szabályzat melléklete szerinti nyomtatványon)
   • Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői nyilatkozata Szabályzat melléklete szerinti nyomtatványon)

 17. A számunkra megküldendő dokumentum-másolatoknak jó minőségű, színes nagy felbontású másolatoknak kell lenniük. Ha több oldala van a dokumentumnak, akkor mindegyik oldalát el kell küldeni. Ellenkező esetben fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a megküldött dokumentum-másolatokat nem fogadjuk el.
 18. Fenntartjuk magunknak a jogot arra is, hogy az ügyfél személyazonosságának igazolásához bármikor további dokumentumokat kérjünk, illetve, hogy olyan további információkat igényeljünk, ami ahhoz szükséges, hogy megfeleljünk a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos előírásoknak.