A Shinrai Kft. (továbbiakban: MrCoin.eu) Adatkezelési Szabályzata

Tájékoztatunk, hogy a 2018. május 25-től kötelező érvényű, az Európai Unió által elfogadott Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) értelmében változások léptek életbe szolgáltatásaink használatával kapcsolatban, amelyek a felhasználóink személyes adatainak még szélesebb körű védelmét szolgálják.

A kezdetektől kiemelten fontosnak tartjuk a felhasználói adatok előírásszerű védelmét, így az új rendeletnek megfelelően alakítottuk ki személyes adataid kezelésének feltételeit.

A Shinrai Kft. által üzemeltett www.mrcoin.eu weboldal felhasználói a Felhasználási Feltételekben rögzített módon lépnek velünk kapcsolatba.

A szolgáltatásaink biztosításához és igénybevételéhez szükséges, hogy személyes adataidat kezeljük, melyhez előzetes hozzájárulásodat kérjük.

Jelen Adatkezelési Szabályzatunkban rögzítjük és minden ügyfelünk számára hozzáférhetővé tesszük az adatkezelési elveinket és gyakorlatunkat. Célunk az, hogy működésünk megfeleljen az Európai Unió, azon belül is a magyar hatályos adatvédelmi és adatkezelési jogszabályoknak is, és ügyfeleink teljes biztonságban érezzék magukat a személyes adataik jogszerű kezelése tekintetében épp úgy, mint szolgáltatásaink igénybevétele során.

A virtuális kriptoeszközök (kriptovaluta, pl. Bitcoint, Ethert, Litecoint és egyéb kriptovaluták, kriptoeszközök, a továbbiakban: Kriptoeszköz) adásvételi tranzakcióinak teljes körű lebonyolítását a Shinrai Kft. végzi, az ahhoz kapcsolódó adatkezelések céljait és eszközeit mi határozzuk meg, ezért mi minősülünk adatkezelőnek. Adatkezelési Szabályzatunkban a Shinrai Kft.-t a továbbiakban: Társaságnak/Adatkezelőnek/MrCoin.eu-nak nevezzük.

I. Adatkezeléseink jogszabályi háttere:

 • Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR - Általános adatvédelmi rendelet: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU)
  1. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
  1. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
  1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
  1. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
  1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  1. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

II. Adatkezelési alapfogalmak

“érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

“együttes vagy többes adatkezelés”: azon esetkör, amikor az adatkezelés kereteit az adatkezelők együttesen alakítják ki,

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint: a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel; b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

„személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”: a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

“tiltakozás”: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

“adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

“adattörlés”: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

“harmadik személy”: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

“terminál vagy Bitcoin ATM”: kriptoeszköz adásvételére szolgáló speciális internet kioszk,

III. Ki kezeli az ügyfelek adatait? – az Adatkezelők megnevezése:

A virtuális kriptoeszközök (kriptovaluta, pl. Bitcoint, Ethert, Litecoint és egyéb kriptovaluták, kriptoeszközök, a továbbiakban: Kriptoeszköz) adásvételi tranzakcióinak teljes körű lebonyolítását a Shinrai Kft. végzi, az ahhoz kapcsolódó adatkezelések céljait és eszközeit mi határozzuk meg, ezért mi minősülünk adatkezelőnek. Adatkezelési Szabályzatunkban a Shinrai Kft.-t a továbbiakban:Társaságnak/Adatkezelőnek/MrCoin.eu-nak nevezzük.

Ezúton tájékoztatunk arról is, hogy a BUDAWEST irodaház (1118 Budapest, Rétköz utva 5. szám alatt található) ügyfélterében üzemeltetett Kriptoeszköz adásvételére szolgáló speciális internet kioszk terminál (Bitcoin ATM) vonatkozásában - a helyiség tulajdonosa a Vendere Ingatlanfejlesztő Kft. által üzemeltetett rendszer révén - rögzített kamerás megfigyelést végzünk, ezáltal az ott személyesen megjelenő személyek képmása tekintetében a Vendere Ingatlanfejlesztő Kft. is közös adatkezelőnek minősül.

IV. Kinek továbbíthatja a MrCoin.eu a személyes adatokat? - Adatfeldolgozók és az adat feldolgozási tevékenység megnevezése:

Arenimtel - Arenim Technolgies Kft. (székhely: 1095 Budapest Lechne Ödön fasor 6. 7. emelet, "I" Épület) - felhőalapú telefonközpont szolgáltatás: Call-Center szolgáltatás - hangrögzítéssel, websegéd-szolgáltatás - www.arenimtel.com

Zendesk Inc. (székhely: 30 Eastbourne Terrace, W2 6LA London, Egyesült Királyság) online support és helpdesk szolgáltatás - www.zendesk.com

Facebook Ireland Limited (székhely: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin, D02 Írország) online support szolgáltatás - www.facebook.com

Google Inc. (székhely: Amerikai Egyesült Államok, California állam 94043, Mountain View, Amphitheatre Parkway 1600; kapcsolattartó: Google Kft.): online support és helpdesk e-mail szolgáltatás www.google.com

Heroku (székhely: The Landmark @ 1 Market St. Suite 300 San Francisco, California állam, 94105 Amerikai Egyesült Államok,) online felhő-platform szolgáltatás - www.heroku.com

Amazon Web Services, Inc. (410 Terry Ave North Seattle, WA 98109-5210, Amerikai Egyesült Államok) online felhő-platform szolgáltatás - https://aws.amazon.com/

MailerLite (székhely: Paupio 46, Vilnius, Litvánia) hírlevél küldő rendszer szolgáltatás - www.mailerlite.com

Variance Hodling Kft. (Székhelye: 2071 Páty Torbágyi út 18., cégjegyzékszám: 01-09-329921) online ügyfélazonosítási szolgáltatás -

Azokat az adatokat, amelyeket ügyfeleink rendelkezésünkre bocsátanak, továbbíthatjuk és tárolhatjuk olyan helyen is, amely az Európai Gazdasági Térség (“EGT”) területén kívül fekszik. Kezelheti olyan közreműködő is, aki nekünk, vagy valamely beszállítónknak dolgozik az EGT területén kívül. Ilyen lehet például az a személy, aki a megrendelésed teljesítésében, a fizetési adataid kezelésében működik közre, vagy aki ügyfélszolgálati feladatokat lát el. Azáltal, hogy rendelkezésre bocsátod a személyes adataidat, az ilyen jellegű továbbításhoz, tároláshoz és kezeléshez is a hozzájárulásodat adod.

Adatfeldolgozóink megfelelő garanciákat (kötelező erejű vállalati szabályok; BCR, tanúsítványok) nyújtanak az adatfeldolgozás megfelelőségének biztosításához, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalást tettek, hogy alkalmazzák a megfelelő – ideértve az érintettek jogainak biztosítására vonatkozó – eszközöket. Az erre vonatkozó részletes tájékoztatás az adatfeldolgozók internetes oldalán érhetők el.

V. Milyen elvek szerint kezeli a személyes adatokat a MrCoin.eu?

A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; („célhoz kötöttség”);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság elve”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; („korlátozott tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős az alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság elve”).

Az adatkezelés elvei és az ezek betartásának kötelezettsége mind az Adatkezelőre, mind az Érintettre egyaránt vonatkozik.

VI. A MrCoin.eu által folytatott adatkezelések jogalapja, célja

Az adatkezelés jogalapjai:

 • Érintett/Ügyfél/Felhasználó hozzájárulása: Az adatkezelés a személyesen kitöltött adatlappal és/vagy a weboldalon vagy a Bitcoin ATM-en keresztül az általad megadott adatokkal, valamint az adatkezeléshez való önkéntes, konkrét, kifejezett, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulás megadásával kezdődik. (Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a).pont)

 • Jogszabályi előírás: a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § (3) bekezdése is előírja, hogy a telefonos eléréssel működtetett ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi telefonon tett szóbeli panaszt, valamint az ügyfélszolgálat és a fogyasztó közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíteni kell.

 • Adatkezelő jogos érdeke: az adatkezelő által nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó pénzmosás - és a terrorizmus finanszírozás megelőzése érdekében előírt ügyfél azonosítás prudens végrehajtása, az “Adatkezelés céljai” fejezetben részletesen kifejtett megfelelőségi érdekek mérlegelése alapján.

VII. Az adatkezelés céljai:

Az adatkezelésünk célja virtuális kriptoeszközök adás-vételi tranzakcióinak lebonyolításához, továbbá az adásvételhez kapcsolódó értékesítés támogatási, üzemeltetési, ügyfélszolgálati tevékenységhez szükséges adatkezelés, kapcsolattartás, és marketing célú megkeresés.

Kiemelten fontos a személyes adataid kezelése a pénzmosás- és terrorizmus finanszírozásának megakadályozásához kapcsolódó ügyfél-azonosítási előírások teljesítéséhez, és ezen célokból a hatóságokkal való együttműködés teljesítéséhez is.

A kriptoeszköz, mint fizetésre használt eszközök rendszerének – részleges – anonimitásából fakadóan azt esetenként bűncselekmény elkövetéséhez használhatják, illetve használatát bűncselekmény leplezéséhez követelik meg harmadik személyektől, akik szolgáltatásunkat ilyen módon kényszerből veszik igénybe.

Ezen bűncselekmények felderítésének elősegítése érdekében Társaságunk a hatóságokkal mindenben együttműködik, és ezzel kapcsolatosan az adott tranzakciókhoz (illetve egyéb ismérvek alapján a bűncselekményre használt tranzakciókhoz hasonló tranzakciókhoz) kapcsolódó minden kezelt adatot átad a hatóságok részére, külön kérés esetén. Ez egyben jogszabályi kötelezettségünk is.

Társaságunk a kezelt személyes adatokat harmadik személy részére, annak saját marketing tevékenységének folytatása vagy bármilyen más célból az érintett kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül, nem adja át és nem teszi elérhetővé.

VIII. Adatkezeléseink

1. Adatkezelés a megrendelések teljesítéséhez szükséges ügyfél-azonosítás végrehajtása érdekében

Az ügyfélként vagy a megrendelés www.mrcoin.eu honlapon keresztül történő leadásakor adod meg személyes adataidat, és a honlapon bejelölöd a „Felhasználási Feltételek” elnevezésű dokumentum és az „Adatkezelési Szabályzat” tartalmának elolvasására, megértésére és elfogadására és az adataid kezelésére vonatkozó kifejezett hozzájárulás megadására irányuló négyzetet, vagy személyesen keresel fel bennünket, ekkor személyes adataid egy adatlapon rögzítjük és személyesen az aláírásoddal járulsz hozzá az adataid kezeléséhez.

Ügyfél iratainak azonosítási célú fénymásolása /személyesen megjelenő ügyfél azonosítása esetén/

A személyes adatot tartalmazó iratod akkor fénymásolható, ha ez minden más ésszerű alternatíva vizsgálata mellett is elkerülhetetlen, és akkor is a másolatot úgy kell elkészíteni, hogy a másolat csak a legszükségesebb adatokat rögzítse. Ebben az esetben előzetesen tájékoztatunk a fénymásolat készítésének céljáról, és írásban, kifejezetten, saját elhatározásodból kell nyilatkoznod a hozzájárulásod megadásáról. A személyes adataid kezelésének minimalizálása érdekében - alapvetően, de nem kizárólag a tranzakció összege és/vagy jellege által meghatározottan - különböző azonosítási szinteket alakítottunk ki, és a szintektől függően kérjük el és kezeljük a személyes adatokat tartalmazó dokumentumok elektronikus másolatát vagy fényképét.

A megrendelés teljesítéséhez és az ahhoz kapcsolódó ügyfél-azonosítás végrehajtásához szükséges személyes adatok köre:

A személyes adataid kezelésének minimalizálása érdekében - alapvetően, de nem kizárólag a tranzakció összege által meghatározottan - különböző szinteket alakítottunk ki és a szintektől függően kérünk el személyes adatokat az érintettektől. Ezekről a szintekről és eltérő kötelezettségekről az AML szabályzatunkban - https://www.mrcoin.eu/hu/aml-policy tájékozódhatsz.

 1. kapcsolattartásra alkalmas mobiltelefonszám
 2. kapcsolattartásra alkalmas e-mail cím
 3. teljes ügyfélnév
 4. bankszámlaszám
 5. nagy felbontású fotó ügyfelünk bankkártyájáról, amelyen látható a teljes neve úgy, hogy a bankkártya száma és az érvényességi dátum le van takarva
 6. állami hatóság által kibocsátott, fényképes személyazonosításra alkalmas dokumentum nagy felbontású szkennelt másolata
 7. lakcím igazolására alkalmas dokumentum lakcímet igazoló oldalának nagy felbontású szkennelt másolata
 8. fénykép ügyfélről, amelyen 2 dokumentumot és egy az általunk részére elküldött feliratot tartalmazó papírlapot tart a kezében

További rögzíthető személyes adatok:

 1. ügyfél/jogi személy ügyfél képviselőjének aláírása
 2. ügyfél/jogi személy ügyfél képviselőjének születési neve
 3. ügyfél/jogi személy ügyfél képviselőjének anyja születési neve
 4. ügyfél/jogi személy ügyfél képviselőjének születési helye és ideje
 5. a honlapunkon a látogatás dátuma és időpontja
 6. a látogató / felhasználó számítógépének IP címe
 7. a látogató / felhasználó böngészőjének típusa
 8. a látogató / felhasználó böngészőjének beállításai, mint pl. képernyő felbontás, elérhető betűtípusok és kiegészítők listája, nyelvi beállítások, időzóna, stb.
 9. a felhasználó Kriptoeszköz tárcájának címe
 10. az ügyfélszolgálatunkkal telefonon kapcsolatban lépő ügyfelekkel folytatott beszélgetések rögzített hangfelvételei és azok azonosító adatai (lásd: IX. 3. pont)
 11. kriptoeszköz (pl. Bitcoin) adásvételére szolgáló speciális internet kioszk termináljait használó ügyfelek képfelvételeken látszódó arcképmása,
 12. jogi személy ügyfél cégkivonatán szereplő adatok

A megadott adatok pontosságáért és hitelességért Te, mint felhasználó felelsz. A fentiek nem teljesítéséből eredő hátrányokért felelősséget nem vállalunk.

Adatkezelés időtartama: Társaságunk szolgáltatásának speciális jellege miatt és – a szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági megkeresések teljesíthetősége érdekében – az ügyfél-azonosítás végrehajtása érdekében kezelt személyes adatok törlése azok rögzítését követő legalább 5 év elteltével kérhető a GDPR 17. cikkében foglalt szabályok szerint.

Adatfeldolgozó: Variance Hodling Kft. (Székhelye: 2071 Páty Torbágyi út 18., cégjegyzékszám: 01-09-329921) online ügyfélazonosítási szolgáltatás

2. Rögzített kamerás megfigyelés

Társaságunk a saját üzemeltetésében lévő terminálok (Bitcoin ATM-ek) (DOBLO Wine Bar-ban - 1072 Budapest, Dob u. 20. szám alatt, a BARCRAFT NYUGATI-ban (Bajcsy-Zsilinszky út 59, 1065 Budapest), a BARCRAFT BUDA-ban (Bartók Béla út 18, 1111 Budapest), és a BUDAWEST Irodaházban (Rétköz u. 5, 1118 Budapest) működése és az ügyfélkiszolgálás zavartalanságának biztosítása céljából, valamint az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, vagyonvédelem, valamint az üzleti titok védelme érdekében fénykép- és videofelvételt készít, amelyet biztonsági célból tárolhat és bizonyítékként felhasználhat.

Az ügyfelek a helyiségekbe való belépéssel tudomásul veszik és elfogadják a kamerás megfigyelés tényét és egyben kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk felvétel készüljön. A megfigyelő rendszer létéről és működéséről adatkezelői kötelezettségeinknek megfelelve figyelemfelhívó jelzést helyeztünk el, amely egyértelműen tájékoztatja a szolgáltatást igénybevevőket arról, hogy az adott területen elektronikus megfigyelő - és rögzítő kamerarendszert alkalmazunk.

A rögzített képfelvétel (amennyiben hatósági, bírósági eljárásban nem kerül sor felhasználására, vagy az érintett nem kéri annak megőrzését) az Szvtv. 31. § (4) bekezdésének megfelelően a rögzítést követő hatvan nap elteltével törlésre kerül.

A felvételek megtekintésére jogosultak: jogsértés gyanúja esetén, rendkívüli esemény bekövetkeztekor, továbbá panasz, tiltakozás esetében Társaságunk ügyvezetői és operációs munkatársai, illetve belső adatvédelmi felelős; továbbá hatósági, bírósági megkeresés esetében a megkereső szerv nevében eljáró személy, továbbá a Budawest Irodaház ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében üzemeltetett terminálja esetében a Vendere Szolgáltató Kft. biztonsági felelőse útján a MrCoin.eu operációs vezetői.

A rögzített kamerás megfigyelés részletes szabályait a mrcoin.eu honlapon és a megfigyeléssel érintett helyiségekben kihelyezett “Tájékoztató elektronikus megfigyelő rendszer alkalmazásáról” https: nevű dokumentum tartalmazza.

3. Ügyfélszolgálati célú telefonbeszélgetések rögzítése

A telefonbeszélgetések rögzítésének jogalapja törvényi felhatalmazás: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § (3) bekezdése is előírja, hogy a telefonos eléréssel működtetett ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi telefonon tett szóbeli panaszt, valamint az ügyfélszolgálat és a fogyasztó közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíteni kell. Amennyiben nem járulsz hozzá a veled folytatott telefonbeszélgetés rögzítéséhez, társaságunk ügyfélszolgálatának segítségét - az amúgy automatizált szolgáltatásainkhoz - nem veheted igénybe.

A telefonbeszélgetések rögzítésének célja: a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos szóbeli nyilatkozatok nyomon követhetősége, az adatalanyok és az adatkezelő jogainak védelme, az utólagos bizonyíthatóság garantálása.

A telefonbeszélgetések rögzítése során az alábbi adatokat tároljuk:

 • telefonszámot,
 • a hívás időpontját,
 • a rögzített beszélgetés hangfelvételét,
 • a beszélgetés során megadott személyes adatokat.
 • A telefonbeszélgetéseket 5 évig őrizzük. A hanganyagok telefonszám és a beszélgetés dátuma - mint egyedi azonosítók - alapján visszakereshetőek.

Az erre irányuló kérés esetén a rögzített hanganyagot elektronikus rendelkezésére bocsátjuk az alábbi eljárás szerint: Az érintett írásban kéri a rögzített beszélgetés részére történő kiadását, mely kérelemben megjelöli a beszélgetéskor használt telefonszámát, illetve a beszélgetés időpontját (minimum az év, hónap és nap megjelölésével), és megjelöli az általa használni szándékozott jelszót a titkosítás érdekében, valamint a címet, amelyre az információ szolgáltatást kéri megküldeni. Az írásbeli kérelmet a Társaság székhelyére eljuttatja, a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Társaság megvizsgálja az információ szolgáltatás jogszerűségét. Amennyiben az információ szolgáltatásnak nincs jogi akadálya, a Társaság a kért adatokat az ügyfél kérelme szerint elektronikusan eljuttatja a kérelmezőnek. Amennyiben az információ szolgáltatásnak nem tud eleget tenni, a kérelem elutasításáról indoklásával együtt értesíti a kérelmezőt.

Adatfeldolgzó: Arenimtel - Arenim Technolgies Kft. (székhely: 1095 Budapest Lechne Ödön fasor 6. 7. emelet, "I" Épület) - felhőalapú telefonközpont szolgáltatás: Call-Center szolgáltatás - hangrögzítéssel, websegéd-szolgáltatás - www.arenimtel.com

4. Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálatunk magyar és angol nyelven érhető el ügyfeleink és a szolgáltatás iránt érdeklődők számára.

A megrendelésekhez vagy általánosságban a szolgáltatásunkhoz kapcsolódó információkéréshez használhatod telefonos ügyfélszolgálatunkat vagy a honlapunkon elérhető a kapcsolattartási űrlapot illetve ügyfélszolgálati e-mail címünket.

Telefonos ügyfélszolgálatunk igénybevétele esetén az adatkezelés részleteiről kérjük, olvasd el jelen szabályzat X. pontjának 3. alpontjában “Telefonbeszélgetések rögzítése” foglaltakat.

A kapcsolattartási űrlapot vagy az ügyfélszolgálati e-mail cím használatával kifejezetten hozzájárulsz hogy az általad megadott személyes adatok és információk, felhasználásra kerüljenek a kérés feldolgozásához és megválaszolásához, és hogy eltároljuk azokat a további kérdések felmerülése esetén történő későbbi felhasználás céljából. A tanácsadás nem teljes körű, a nyújtott információkért felelősséget nem vállalunk.

Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a). pontjával összhangban, neked, mint érintettnek az honlapunkon keresztül önkéntesen és kifejezetten megadott hozzájárulásod.

A kezelt adatok köre: a kapcsolatfelvételt kezdeményező személy, mint érintett e-mail címe, teljes neve, telefonszáma.

Az adatkezelés időtartama: A honlapon keresztül érkező konkrét megrendeléshez kapcsolódó megkereséseket 5 évig, az általános tájékoztatás kéréshez kapcsolódó megkereséseket 1 évig őrizzük meg, azt követően töröljük.

5. Kapcsolattartás - Társaságunk szolgáltatásaival kapcsolatos tranzakcionális, illetve marketing tartalmú tájékoztatáshoz, valamint a tevékenységi szektorára vonatkozó hírlevelek küldésével kapcsolatos adatkezelések

A. Tranzakcionális értesítő e-mail

A megrendelésed weboldalunkon keresztül történő leadásakor az e-mail címed megadásával és a Felhasználási Feltételek és az Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárulsz ahhoz, hogy a megadott e-mail címre a megrendelésed teljesítésével kapcsolatos információkról, rendszereink karbantartásról, szolgáltatásaink igénybevételét érintő lényeges változásokról, aktuális szabályzatainkról, és azok változásáról értesítő e-mailt küldhetünk számodra.

Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR - Általános Adatvédelmi Rendelet)

Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a). pontjával összhangban megrendelés leadása és a Felhasználási Feltételek és az Adatkezelési Szabályzat elfogadása révén az érintettnek az adatkezelő honlapján önkéntesen és kifejezetten megadott hozzájárulása.

Az adatok kezelésének célja az, hogy az érintett haladéktalanul értesüljön a megadott e-mail címre a megrendelésed teljesítésével kapcsolatos információkról, rendszereink karbantartásról, szolgáltatásaink igénybevételét érintő lényeges változásokról, aktuális szabályzatainkról, és azok változásáról értesítő e-mailt küldhetünk számodra.

A kezelt adatok köre: A megrendelés leadó ügyfél neve és e-mail címe, számítógépének IP-címe, internetes böngészőjének típusa.

Az adatkezelés időtartama: a legutolsó megrendelés leadásától számított 1 év, amely az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén további 1 év időtartamra meghosszabbítható.

B. Saját szolgáltatásainkhoz és tevékenységünkhöz kapcsolódó kereskedelmi tartalmú tájékoztató e-mail hírlevelek

Amennyiben a saját szolgáltatásunkkal, új szolgáltatásaink bevezetésével, egyéb a szolgáltatással kapcsolatos újításokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos marketing kereskedelmi tartalmú információkat szeretnél kapni tőlünk e-mailben küldött hírlevél formájában, arra a külön a honlapunkon elhelyezett HÍRLEVÉL LINK-re kattintva iratkozhatsz fel.

Az adatkezelés jogszabályi háttere: A 2011. évi CXII. törvény (Infotv., illetve a GDPR - az Általános Adatvédelmi Rendelet.

Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a). pontjával összhangban a feliratkozás, azaz az érintettnek az adatkezelő honlapján önkéntesen és kifejezetten megadott hozzájárulása.

Az adatok kezelésének célja az, hogy az érintett értesüljön az adatkezelő szolgáltatásaira és a tevékenységi szektorára vonatkozó naprakész információkról illetve az adatkezelő vagy partnereinek kereskedelmi ajánlatairól.

A kezelt adatok köre: A feliratkozó neve és e-mail címe, számítógépének IP-címe, internetes böngészőjének típusa.

Az adatkezelés időtartama: leiratkozásig, azaz a hírlevél alján található linkre kattintva a hozzájárulásának visszavonásig

C. Tevékenységi szektorunkra vonatkozó tájékoztató e-mail hírlevelek

Amennyiben kizárólag a piaci szegmensünk újdonságait tartalmazó hírlevelünkre kívánsz feliratkozni, azt külön a honlapunk alján elhelyezett HÍRLEVÉL LINK-re kattintva teheted meg.

Az adatkezelés jogszabályi háttere: A 2011. évi CXII. törvény (Infotv., illetve a GDPR - az Általános Adatvédelmi Rendelet.

Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a). pontjával összhangban a feliratkozás, azaz az érintettnek az adatkezelő honlapján önkéntesen és kifejezetten megadott hozzájárulása.

Az adatok kezelésének célja az, hogy az érintett értesüljön az adatkezelő tevékenységi szektorára vonatkozó naprakész információkról és újdonságairól.

A kezelt adatok köre: A feliratkozó neve és e-mail címe, számítógépének IP-címe, internetes böngészőjének típusa.

Az adatkezelés időtartama: leiratkozásig, azaz a hírlevél alján található linkre kattintva a hozzájárulásának visszavonásig.

6. KÖZÖSSÉGI OLDALAK

A kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” vagy “követi” a weboldalt.

Az adatkezelés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

IX. Milyen módon kezeli a MrCoin.eu a személyes adatokat? - az adatkezelés technikai és adminisztratív háttere

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a kezelt személyes adatok megfelelő szintű biztonságának biztosítása érdekében az érintettek alapvető jogainak érvényesülését az adatkezelés által fenyegető – így különösen az érintettek különleges adatainak kezelésével járó – kockázatok mértékéhez igazodó műszaki és szervezési intézkedéseket tesz, amely az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelővel munkaviszonyban, szerződéses viszonyban álló valamennyi természetes és jogi személy önmagára és eljárására nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Adatkezelési Szabályzatban és a hatályos jogszabályokban foglalt előírásokat. Tevékenységükért a munkaadó, illetve megbízó felel.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, bevitel, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Ezen intézkedések kialakítása és végrehajtása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó figyelembe veszi az adatkezelés összes körülményét, így különösen a tudomány és a technológia mindenkori állását, az intézkedések megvalósításának költségeit, az adatkezelés jellegét, hatókörét és céljait, továbbá az érintettek jogainak érvényesülésére az adatkezelés által jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatokat.

A www.mrcoin.eu honlap sütiket (cookie-kat) használ annak érdekében, hogy meg tudja különböztetni felhasználóit egymástól és hogy a szolgáltatást fejleszthesse. A MrCoin.eu a mrcoin.eu honlapon keresztül eljuttatott személyes adatokat is jelen szabályzatnak megfelelően kezeli.

A testre szabott kiszolgálás érdekében kiemelten munkameneti, böngészést támogató sütiket használ. A sütik egy olyan, betűk és számok jelsorozatából álló szöveges állományt jelentenek, amelyek önmagukban semmilyen módon nem teszik lehetővé a személyes beazonosítást, mindössze a böngészőnek a felismerésére alkalmasak. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A honlap használatával hozzájárulsz ahhoz, hogy a látogatás során a MrCoin.eu egy vagy több sütit küldjön a számítógépedre, amely(ek) révén a böngésző egyedileg azonosítható lesz. A Google sütik tiltására az alábbi webhelyen van mód: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/

A www.mrcoin.eu honlap külső (nem a Shinrai Kft. által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz, ezen linkeken elérhető oldalak azok meglátogatásának alkalmával elhelyezhetik saját cookie, vagy egyéb fájljaikat a felhasználó számítógépén , adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért a Shinrai Kft. minden felelősségét kizárja.

Automatizált adatfeldolgozással hozott döntés

Bizonyos ügyletek esetén a Társaságunk adataidat számítástechnikai eszközzel, automatizált módon dolgozhatja fel és értékelheti. Amennyiben a feldolgozás kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés tekintetében - kérelmedre - álláspontodnak kifejtésére lehetőséget biztosítunk és tájékoztatunk az alkalmazott módszerről és annak lényegéről.

X. Teendőink adatvédelmi incidens előfordulása esetén

Feladataink adatvédelmi incidens előfordulása esetén:

az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál; ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk az érintetteket az adatvédelmi incidensről; nyilvántartjuk az adatvédelmi incidenseket. Adatfeldolgozóink a felénk fennálló együttműködési kötelezettségük alapján az adatfeldolgozással érintett adatokkal kapcsolatos adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül köteles bejelenteni részünkre.

Amennyiben az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítható, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve, akkor a bejelentés mellőzhető.

Nem kell az adatvédelmi incidensről tájékoztatni ügyfeleinket, ha

az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták; az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

XI. Az Érintettek jogai - tájékoztatás nyújtása személyes adatok kezeléséről

 • a tájékoztatáshoz való jog:

  A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. Az adatkezelő olyan további információt is az érintett rendelkezésére bocsát, amelyek a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükségesek, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát.

 • a hozzáférési joga (GDPR 15. cikk);

  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kapjon;

 • a visszavonás joga (GDPR 13. cikk);

  Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 • a helyesbítés joga (GDPR 16. cikk);

  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 • a törléshez való jog, vagyis „az elfeledtetéshez való jog” (GDPR 17. cikk)

  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

  b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

  c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

  d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

  e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk);

  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

  b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

  c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

  d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 • a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség (GDPR 19. cikk);

  Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 • az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk);

  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az érintett személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséra adott hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 • a tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk).

  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

XII. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid és érvényesítésük

Kérésedre tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetve az általunk megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adataidról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - személyes adataid továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Jogosult vagy arra is, hogy információt kapj arra vonatkozóan, hogy személyes adataidnak kezelése folyamatban van-e, továbbá jogosult vagy arra, hogy a személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférj.

Kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadjuk a kért tájékoztatást, vagy az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát. Kérelmedre az információkat elektronikus formában bocsátjuk rendelkezésedre.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tárgyévben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtottál be. Egyéb esetekben az adminisztrációs költségeinket fedező, ésszerű költségtérítést állapíthatunk meg. A tájékoztatás vagy hozzáférés iránti kérésedet csak megalapozott, jogszabályban meghatározott esetekben nem teljesítjük.

A tájékoztatás vagy a hozzáférés megtagadása esetén írásban tájékoztatunk arról, hogy a tájékoztatás megtagadására mely jogszabályi rendelkezés alapján került sor. A tájékoztatás megtagadása esetén tájékoztatunk a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Honlapunkon keresztül tájékoztatást nyújtunk részedre az adatkezelésnek a jelen tájékoztatóban foglaltakhoz képest történő lényeges megváltozásáról, a bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Érintettként jogosult vagy arra, hogy az általunk kezelt személyes adataidat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, illetve ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsd (adathordozhatósághoz való jog) anélkül, hogy ezt megakadályoznánk.

Mennyi ideig őrizzük, mikor korlátozzuk, helyesbítjük személyes adataidat?

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető és őrizhető.

Legkésőbb a kérelmed kézhezvételétől számított 30 napon belül intézkedünk a személyes adataid törlése iránt, amennyiben a kezelés célja vagy jogalapja megszűnt, tiltakozol az adatkezelés ellen, vagy bármilyen egyéb ok miatt az adatkezelés jogellenes.

A Felhasználási Feltételek is rögzítik, hogy a Társaságunk szolgáltatásának szabályai és – a szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági megkeresések teljesíthetősége érdekében – speciális jellege miatt - a jelen szabályzatban meghatározott kivételekkel - a kezelt személyes adatok törlése azok rögzítését követő legalább 5 év elteltével kérhető a GDPR 17. cikkében foglalt szabályok szerint, kivéve az egyéb törvényi kötelezettségeket.

Kérésedre indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük az általunk kezelt - Rád vonatkozó - pontatlan személyes adatokat, vagy kiegészítjük a hiányos adatokat.

Korlátozzuk az adataid kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) vitatod a személyes adataid pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és ellenzed az adatok törlését, és e helyett kéred azok felhasználásának korlátozását; c) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de igényled azokat jogi igényeid előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) Tiltakozol az adatkezelés ellen.

Tiltakozhatsz az adatkezelés ellen (a tiltakozás olyan nyilatkozat, melyben az ügyfél a személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri). Tiltakozásodat a kérelmed benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről írásban tájékoztatunk Téged. A tiltakozás, panasz elbírálásában belső adatvédelmi felelős működik közre.

Ha a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmedet nem áll módunkban teljesíteni, a kérelmed kézhezvételét követő 30 napon belül írásban tájékoztatunk a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól.

Ha a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmeddel illetve tiltakozásoddal kapcsolatosan meghozott döntésünkkel nem értesz egyet, továbbá ha a fenti határidőket elmulasztjuk, akkor bírósághoz fordulhatsz. Bírósághoz fordulhatsz továbbá egyéb jogaid megsértése – így különösen a tájékoztatás megtagadása – esetén is.

Jogszabályon alapuló hatósági megkeresésre – melyben a hatóság a kért adatok körét és az adatkezelés célját megjelöli – adatokat kizárólag a megkeresés céljának eléréshez szükséges körben adunk ki.

XIII. Jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás kéréssel, kérdéssel, javaslattal, panasszal az társaságunk adatvédelmi tárgyú feladatok kezelésével megbízott munkatársához fordulhatsz e-mail címünkre küldött levélben: [email protected] vagy a 1025 Budapest, Vérhalom utca 40. címre küldött levélben.

Az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal fordulhatsz a Magyarországon kijelölt felügyeleti szervhez, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, melynek címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: [email protected] Honlap: www.naih.hu

Érintetti jogaid érvényesítését azok megsértése esetén a bíróságtól is kérheted.

Kérjük és javasoljuk, hogy hatósági, bírósági eljárás kezdeményezése előtt élj a MrCoin.eu-nál benyújtható tájékoztatás kérés, panasztétel, tiltakozás lehetőségével.

A szabályzatban foglaltak megváltoztatásának jogát a hatályos jogszabályok adta törvényes kereteken belül fenntartjuk.

 1. március 23.