KIVONAT

 1. Ez a dokumentum a “Pénzmosás megelőzési - és Ügyfél-azonosítási Szabályzat” (a továbbiakban: “AML” Szabályzat) a Shinrai Kft. (a továbbiakban: MrCoin vagy MrCoin.eu) által készített és alkalmazott szabályzat kivonata.
 2. A teljes Pénzmosás megelőzési - és Ügyfél-azonosítási Szabályzat itt érhető el.
 3. Minden, ezzel a szabályzattal kapcsolatban felmerülő kérdéssel kérjük fordulj Társaságunkhoz.
 4. A MrCoin, mint a virtuális fizetőeszközök és rendeleti pénzek közötti átváltási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/849 IRÁNYELVE, és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) alapján kötelezett szolgáltatónak minősül, ennek megfelelően vonatkoznak rá a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról rendelkező hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések.
 5. A Pmt. hatálya kiterjed arra, aki Magyarország területén vagy az Európai Unió más tagállamában vagy harmadik országban rendelkezik székhellyel, és Magyarországon létesített tartós, üzleti egysége révén - ideértve a fióktelepet is - az ügyfelek számára állandó belföldi jelenlét formájában közvetlenül kínál meghatározott szolgáltatást Magyarországon, ezáltal MrCoin tevékenységére is.
 6. A Szabályzat hatálya kiterjed a MrCoin szolgáltatásait igénybevevő valamennyi természetes és jogi személyre, továbbá a MrCoin valamennyi képviselőjére, alkalmazottjára, foglalkoztatottjára és a jelen szabályzatban meghatározott kötelezettségeinek teljesítésére igénybevett megbízottjára, meghatalmazottjára valamint együttműködő partnerére, akivel a MrCoin kapcsolatba kerül üzleti tevékenység kapcsán.
 7. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását szolgáló tevékenységekre, az ügyfelek kockázati besorolására, átvilágítására és monitorozására, a gyanús pénzügyi műveletek bejelentésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok végrehajtására, az ügyletek felfüggesztésére, továbbá a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtására.
 8. A MrCoin-nak ezzel az AML Szabályzattal nemcsak az célja, hogy megfeleljen a jelenleg hatályos jogszabályi előírásoknak és követelményeknek, hanem hogy kifejezze azt, hogy nagyon komolyan fel fog lépni az általa nyújtott szolgáltatások törvénytelen igénybevételének bármely formája ellen.
 9. A pénzmosás során az abban résztvevők a bűncselekményből származó jövedelmeket törvényes eredetű jövedelemként kívánják feltüntetni. A MrCoin nem tűri el egyetlen ügyfelével szemben sem azt, ha valaki ilyen szándékkal kíván visszaélni a MrCoin által nyújtott szolgáltatásokkal.
 10. Abban az esetben ha a MrCoin bármely ügyfele vonatkozásában felmerülne annak a gyanúja, hogy pénzmosás céljából élnek vissza a MrCoin által nyújtott szolgáltatásokkal, a MrCoin fenntartja magának a jogot, hogy a belső vizsgálat lezárultáig felfügessze az elszámolás alatt lévő tranzakciókat. A MrCoin fenntartja magának továbbá azt a jogot, hogy az adott ügyfele tudtán kívül és tájékoztatása nélkül tegyen bejelentést a rendőrségnél, vagy az illetékes hatóságnál a gyanús tevékenységgel kapcsolatban.
 11. Összhangban a vonatkozó jelenlegi legmegfelelőbb gyakorlati iránymutatásokkal, a MrCoin
  • kijelölte azt a személyt, aki a pénzmosással kapcsolatos hatósági bejelentésekért felelős,
  • kockázat alapú megközelítést alakított ki az üzletmenettel kapcsolatos pénzmosási kockázatok felmérésére és azok kezelésére,
  • kockázat alapú ügyfél-átvilágítási folyamatokat alakított ki és működtet, továbbá az “ismerd meg az ügyfeled” (KYC) alapelvvel összhangban szerzi be a személyazonosság és a lakcím igazolásához szükséges dokumentumokat. A magasabb kockázatot megtestesítő ügyfelek esetében – amelynek meghatározása a MrCoin kizárólagos hatáskörébe tartozik - fokozott ügyfél-átvilágításra kerül sor.
  • kockázat alapú rendszereket és eljárási folyamatokat alakított ki és működtet annak érdekében, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje az ügyfelek tevékenységét,
  • rendelkezik a gyanús tevékenységek, megjelöléséhez és bejelentéséhez szükséges folyamatokkal.
 12. Bármely ügyfél tranzakciója felfüggeszthető abban az esetben, ha a MrCoin részéről gyanú merül fel az ügyfél megtévesztő, csalárd, vagy bármely a pénzmosással összefüggésbe hozható tevékenységről.
 13. Az AML Szabályzat részeként biztosítjuk, hogy bármely ügyfél, aki elfogadta, hogy a szolgáltatásunkat igénybe veszi, egyúttal ahhoz is hozzájárult, hogy - ilyen irányú kérésünk esetén - rendelkezésünkre bocsátja a személyazonossága és/vagy a lakcíme igazolásához szükséges dokumentumok mindegyik oldalának nagy felbontású (300 DPI) színes szkennelt vagy fénymásolt másolatát, beleértve, de nem korlátozva az alábbiakra:
  • A személyazonosság igazolására alkalmas dokumentumok:
   • Az EU országaiban kiállított érvényes útlevél, vagy az EU-n kívül kiállított érvényes útlevél
   • Érvényes személyi igazolvány mindkét oldala
   • Érvényes vezetői engedély mindkét oldala
  • A lakcím igazolására alkalmas dokumentumok:
   • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (Lakcímkártya)
   • A lakcímre vonatkozó közüzemi számla — gázszámla, villanyszámla, vezetékes telefon számla
   • A lakcímet tartalmazó bankszámla-kivonat
 14. Ügyfél-azonosítási folyamat
 15. A számunkra megküldendő dokumentum-másolatoknak jó minőségű, színes nagy felbontású másolatoknak kell lenniük. Ha több oldala van a dokumentumnak, akkor mindegyik oldalát el kell küldeni. Ellenkező esetben fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a megküldött dokumentum-másolatokat nem fogadjuk el.
 16. Fenntartjuk magunknak a jogot arra is, hogy az ügyfél személyazonosságának igazolásához bármikor további dokumentumokat kérjünk, illetve, hogy olyan további információkat igényeljünk, ami ahhoz szükséges, hogy megfeleljünk a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos előírásoknak.