Tájékoztató kamerás megfigyelésről

A járványhelyzetre tekintettel jelenleg kizárólag a BUDAWEST Irodaházban elhelyezett Bitcoin ATM-ünk üzemel!

Tájékoztatjuk Önt, hogy Társaságunk Shinrai Kft. (telefonszám: +36 16 555 333, cím: 1025 Budapest, Vérhalom utca 40. - www.mrcoin.eu) kriptoeszköz adásvételére szolgáló speciális internet kioszk termináljait (Bitcoin ATM) a DOBLO Wine Bar-ban (1072 Budapest, Dob u. 20.),a BARCRAFT NYUGATI-ban (Bajcsy-Zsilinszky út 59, 1065 Budapest), a BARCRAFT BUDA-ban (Bartók Béla út 18, 1111 Budapest), a BUDAWEST Irodaházban (Rétköz u. 5, 1118 Budapest) ügyféltereiben üzemelteti. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy ezen helyiségekben rögzített kamerás megfigyelést végzünk, ezáltal az Ön képmása tekintetében a MrCoin, a BUDAWEST Irodaházban található terminál esetében az irodaházat üzemeltető Vendere Ingatlanfejlesztő Kft.-vel együttes (többes) adatkezelőknek minősülnek.

Az ügyfelek a helyiségekbe való belépéssel tudomásul veszik és elfogadják a kamerás megfigyelés tényét és egyben kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk felvétel készüljön. A megfigyelő rendszer létéről és működéséről adatkezelői kötelezettségeinknek megfelelve figyelemfelhívó jelzést helyeztünk el, amely egyértelműen tájékoztatja a szolgáltatást igénybevevőket arról, hogy az adott területen elektronikus megfigyelő - és rögzítő kamerarendszert alkalmazunk.

Kamerák elhelyezkedése és általuk megfigyelt célterületek:

Járványhelyzetre tekintettel jelenleg kizárólag a BUDAWEST Irodaházban elhelyezett Bitcoin ATM-ünk üzemel!

BUDAWEST Irodaház Kamera 1. (belső biztonsági beléptető kapu felett): irodaház külső előterébe és az irodaház belső ügyféltérbe belépő és a BITCOIN ATM-et megközelítő ügyfél képmásának rögzítése

Adatkezelésünk célja az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, az üzleti, fizetési, bank- és értékpapírtitok védelme, vagyonvédelem; illetve ezekkel kapcsolatos jogsértések (csalások, visszaélések, egyéb bűncselekmények) észlelése, az elkövető tettenérése, illetve jogsértő cselekmények megelőzése vagy bizonyítása.

Az adatkezelésünk jogalapja a MrCoin fent meghatározott céljaihoz fűződő jogos érdeke, illetve az ehhez kapcsolódóan a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Szvtv.) 31.§ (1) bekezdésében kapott törvényi felhatalmazás.

A kezelt adatok köre: az ügyfélszolgálati helyiségbe belépő illetve a bent tartózkodó személyek képmása, illetve az ügyféltérben tanúsított magatartásuk.

A felvételek megőrzésének ideje: A rögzített képfelvétel (amennyiben hatósági, bírósági eljárásban nem kerül sor felhasználására, vagy az érintett nem kéri annak megőrzését) az Szvtv. 31. § (4) bekezdésének megfelelően a rögzítést követő hatvan nap elteltével megsemmisítésre kerül.

A felvételek megtekintésére jogosultak: jogsértés gyanúja esetén, rendkívüli esemény bekövetkeztekor a MrCoin operációs vezetői; panasz, tiltakozás esetében a belső adatvédelmi felelős; továbbá hatósági, bírósági megkeresés esetében a megkereső szerv nevében eljáró személy, továbbá a BUDAWEST IRODAHÁZ ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében üzemeltetett terminálja esetén a Vendere Ingatlanfejlesztő Kft. biztonsági felelőse útján a MrCoin operációs vezetői.

A felvételek jelszóval és magas szintű titkosítással védett, korlátozott hozzáférésű elkülönített informatikai rendszerben és fizikailag is elkülönített, zárt helyiségben tárolt szervereken kerülnek megőrzésre. A DOBLO Borbárban, a BARCRAFT NYUGATI-ban, és a BARCRAFT BUDA-ban lévő megfigyelő kamerarendszert a Mrcoin saját maga üzemelteti, míg a BUDAWEST irodaházban található terminált megfigyelő kamerák felvételeit a Vendere Ingatlanfejlesztő Kft. üzemelteti és kezeli, ezen felvételekhez társaságunk a felek közötti bérleti és együttműködési szerződés alapján jogosult hozzáférni.

A felvételek harmadik fél számára kizárólag hatósági, bírósági megkeresés esetében kerülnek továbbításra.

Önöket, mint érintettet megilletik az ún. érintetti jogok. Ezzel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

Adatkezelőként minden tőlünk telhetőt megteszünk az Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatban megillető, alábbiakban részletezett jogok érvényesülése érdekében.

Adatkezelőként lehetőséget biztosítunk az Ön számára, hogy az érintetti jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét akár postai úton, akár e-mail útján, akár telefonon előterjessze.

Adatkezelőként az Ön kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül teljesítjük és tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában tájékoztatjuk erről Önt. A kérelem megtagadása esetén szintén ezen határidőn belül döntünk és tájékoztatjuk Önt a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az Ön ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről.

Kérelmét főszabály szerint e-mail útján teljesítjük, ha azonban Ön postai vagy telefonos elérhetősége megadásával kifejezetten ezt kéri, a kérelmet postai vagy telefonos úton teljesítjük. Az Ön kérésére telefonos tájékoztatás kizárólag akkor adható, ha Ön személyazonosságát igazolta.

Kérelmének teljesítéséért díjat, költségtérítést nem számítunk fel. Arra az esetre azonban, ha Öntől azonos adatkörre vonatkozó újabb kérelem érkezik be az előző, már teljesített kérelmet követő egy éven belül, fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos munkateherrel arányos költségtérítést állapítsunk meg.

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Az Ön kérelmére tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető módon tájékoztatást nyújtunk az alábbi információkról:

 • arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
 • nevünkről és és elérhetőségeinkről;
 • az adatfeldolgozásról, az adatfeldolgozóink nevéről és elérhetőségeiről;
 • az Ön - általunk kezelt - személyes adatairól és azok forrásáról;
 • a személyes adatok kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról;
 • az adatkezelés időtartamáról;
 • azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • az adatkezelés következményeiről;
 • az Ön jogairól;
 • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Honlapunk útján tájékoztatást nyújtunk Önnek az adatkezelésnek a jelen tájékoztatóban foglaltakhoz képest történő lényeges megváltozásáról, a bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

A MrCoin.eu alábbi elérhetőségein írásbeli tájékoztatást kérhet az Ön képmását tartalmazó felvételről. Elérhetőségeink: elektronikus elérhetőség [email protected] honlap cím: www.mrcoin.eu, telefonszám: +36 16 555 333, postai cím: 1025 Budapest, Vérhalom utca 40.,

Törléshez való jog:

Az Ön kérésére töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • ügyfél visszavonja a hozzájárulását;
 • ügyfél tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • adatkezelő a személyes adatokat jogellenesen kezelte;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Minden olyan címzettet tájékoztatunk a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére tájékoztatjuk Önt e címzettekről.

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Ön kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • nekünk már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Minden olyan címzettet tájékoztatunk a korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére tájékoztatjuk Önt e címzettekről.

Jogorvoslathoz való jog:

Az Önt megillető jogorvoslati lehetőségek: Ha Ön a MrCoin.eu-nak az Ön helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmével illetve tiltakozásával kapcsolatosan meghozott döntésével nem ért egyet; továbbá ha a MrCoin.eu a fenti határidőket elmulasztja; akkor Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Bírósághoz fordulhat továbbá jogainak megsértése – így különösen a tájékoztatás megtagadása – esetén is.

Bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet - arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll - a felügyeleti hatóságként eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: NAIH), 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail: [email protected]).

Vállaljuk, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat az érintett bíróság vagy a NAIH részére kiadja.

Vállaljuk hogy az Ön személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt megtérítjük. Ön a személyiségi jogának megsértése esetén sérelemdíjat követelhet. Mentesülünk a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá ha a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

Kérjük és javasoljuk, hogy hatósági, bírósági eljárás kezdeményezése előtt éljen a MrCoin.eu-nál benyújtható tiltakozás, panasz lehetőségével.

Ügyfeleinknek szóló részletes Adatkezelési szabályzatunkat, amely kiterjed az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelésünkre is, megtalálja társaságunk honlapján (www.mrcoin.eu)

Budapest, 2021. március 23.

MrCoin.eu